fbpx

Linnus "Vooremägi"

Arheoloogilise kultuurkihi olemasolu. Maastikuliselt eristatav.
Vooremäe nimeline linnus on Väike-Emajõe suudmeluhast 10-11 m kõrgemale tõusev omaette seisev mäeküngas. Linnuse õuepind on ovaalse kujuga, tema mõõtmed on põhja-lõuna suunas 45 m ja ida-lääne suunas 34 m. Linnusel vall puudub ning mitmete sissekaevete tõttu on pealispind kohati ebatasane. Vooremäe jalamil on jälgitav 20-25 m laiune terrassitaoline vöönd, mille linnusepoolsel serval on lame, ilmselt materjali võtmisest tekkinud kraavinõgu. Terrassivööndi välisel serval on 1-2 m kõrgune vallitaoline moodustis, mis on paremini jälgitav linnamäe lääne- ja põhjaküljel. Tegemist ei ole siiski inimkäte rajatud valliga, vaid mäekünka jalami algse reljeefi jäänukiga. Sellest nähtub, et mägi oli laiem ja lamedam ning ,et selle ümberkujundamisega linnuseks pidid kaasnema ulatuslikud tööd. Praegune Vooremägi on oma suhteliselt ühtlaselt järskude nõlvadega pooleldi inimkätega loodud pinnavorm (E. Tõnisson, Eesti muinaslinnad, 2008, lk 304).
Leidude järgi kuulub linnus II at algusesse, kuid teda võidi kasutada ka I at lõpul või I-II at vahetuse paiku. Linnust on lähemalt kirjeldanud Noppel, Rõngu kihelkonna kirjelduses 1926. a, lk 28 (käsikiri Ajaloo Instituudis). 1952. a inspekteeriti linnust H. Moora juhatusel ja tehti arheoloogilised uuringud. Linnuse õuepinnal tehti kindlaks kultuurkiht. Linnuse õue lõunaosas oli kultuurkihis rohkesti sütt. Leiti ka loomaluid, telliskiviprügi, kedral valmistatud savinõu kilde. 2009. a viidi arheoloog M. Veldi juhatusel läbi arheoloogilised kaevamised linnuse õuealal ning linnamäe jalamil oleval asulakohal, eesmärgiga määrata muistise vanus, kultuurkihi paksus ning selle levikuala. Vooremäe linnust on mainitud raamatus „Muistsed asulad ja linnused“ H. Moora artiklis „ Muistsete linnuste uurimise tulemustest Eesti NSV-s“. Pikasilla Vooremäge on kirjeldanud E. Tõnisson väljaannetes „Linnamäed ja maalinnad“ Tallinn, 1966, lk 65-66 ja „ Eesti muinaslinnad“ Tartu-Tallinn, 2008, lk 304.
Vaata Kaardil
Loo oma kaart
Eesti