fbpx

Kivikalme Kultuuritee

Kivikalmele iseloomulik kalmerajatis, inimluid ja teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht. Kivikalme kujutab endast ovaalja põhiplaaniga, kohati küllalt järskude külgedega, pealt lamedat küngast. Viimane on kaetud tiheda rohukamaga, millest paiguti ulatuvad maapinnale kõrgemate raudkivide laed. Kalmevare pikkus loode-kagu suunas on 16 m, laius keskmiselt 13 m. Vare kõrgus ulatub 0,5 kuni 1,9 meetrini (Mälestise kirjeldus on koostatud mälestise passi põhjal). Kivikalme asub endise jaotuse järgi Tartumaal, Palamuse kihelkonnas. Kivikalme paikneb Nava külateest vahetult ida pool avatud maastikul, põllumassiivi serval. Kivikalmest ida suunda jääb arheoloogiamälestis Kivikalme reg nr 9286. Kaevamistulemuste põhjal on kivikalme dateeritav I aastatuhande- II aastatuhande algusega. Kalmet on maininud A. Jürgens 1921.a Palamuse kihelkonna muististe kirjelduses (käsikiri Ajaloo Instituudis). 1945.-1946. a uuriti kalmet arheoloogiliselt H. Moora juhatusel. Peale kaevamist kaeti kaevendi ala mullaga ja taastati kalmekünka algupärane ilme. Uurimistulemused on esitatud M. Schmiedelheimi poolt koostatud kaevamisaruannetes. Kaevamistel uuriti läbi kogu kalme lääneosa ja veidi kirdeserv. Kalmes avastati kaks põhijärku. Varasemast kivikirstkalmest oli säilinud kiviringi jälgi ja põletamata matuseid, mis on dateeritud 1.-2. sajandisse. Ülemine kiht kujutas endast põletusmatustega kalmet, edelaosas avastati kaks suurematest kividest tarandi jälge. Leiumaterjalis on ka noorema rauaaja leide. Mälestisele on passi koostanud arheoloog A. Lavi 1993. a (Mälestise ajalugu on koostatud mälestise passi põhjal).
Vaata Kaardil
  • English
  • Estonian
  • Swedish
  • Finnish